WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-   Adresat:

Instytut Colina Rose Sp. z o.o.,

ul. Koszykowa 8 lok 40, 00-564 Warszawa

e-mail: biuro@szybkiangielski.pl

-   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

    

     ........................................................................................................................................................................................

     ........................................................................................................................................................................................

-   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

     ........................................................................................................................................................................................

-   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

     ........................................................................................................................................................................................

-   Adres konsumenta(-ów)

     ........................................................................................................................................................................................

-   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

     ........................................................................................................................................................................................

-   Data

     ........................................................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.